Moc w kondensatorze idealnym o pojemności C

Przebieg mocy w kondensatorze idealnym jest bardzo podobny do przebiegu w idealnej cewce, ponieważ w obu tych elementach prąd i napięcie przesunięte są względem siebie o kąt π / 2 , z tym, że w przypadku cewki kąt przyjmujemy za dodatni, a w kondensatorze za ujemny.

Przyjmijmy, że prąd posiada fazę początkową, która jest równa zeru, a więc:

zatem napięcie wynosi:

Moc chwilową definiujemy wówczas jako:

Identyczny wynik otrzymamy zakładając we wzorze: φ = - π / 2

loading

Z rysunku można wywnioskować, moc chwilowa oscyluje względem osi ωt z częstotliwością podwójną w stosunku do częstotliwości prądu i napięcia. Pole zakreskowane na rysunku ograniczone przebiegiem mocy chwilowej nad osią ωt jest równe polu pod tą osią.

Energia dodatnia, zatem jest równa co do wartości bezwzględnej energii ujemnej.

Średnia wartość mocy za okres (moc czynna) jest równa zeru. Moc chwilowa równa jest pochodnej względem czasu energii pola elektrycznego kondensator, natomiast moc bierna jest równa co do bezwzględnej wartości mocy pozornej:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Rzeszów 2008 © Daniel Holuk, DUMFL